Η Απόφαση του ΥΠΕΚΑ για τα 20 ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα

Του Νίκου Λυγερού

Η απόφαση του ΥΠΕΚΑ αφορά την Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα και νοτίως της Κρήτης. Με αυτόν τον τρόπο μετά την ανακοίνωση των είκοσι οικοπέδων, η Ελλάδα περνά στο επόμενο στάδιο που είναι απαραίτητο για να ενεργοποιηθεί το όλο πλαίσιο. Η απόφαση βασίζεται στον Νόμο περί Υδρογονανθράκων 2289/1995, στην τροπολογία 4001/2011 και στην απόφαση με την ανακοίνωση των 20 θαλάσσιων οικοπέδων. Το σημείο 3 προβλέπει ότι η κατάθεση των προσφορών των εταιρειών γίνεται το αργότερο έως και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης Ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νομικό πλαίσιο υπόκειται στο Νόμο περί Υδρογονανθράκων και στο Προεδρικό Διάταγμα 127/1996. Η Σύμβαση Μίσθωσης βασίζεται στο καθεστώς Μίσθωμα/Φόρος. Η στρεμματική αποζημίωση ανά έτος έχει ως εξής:
Κατά την πρώτη Φάση Ερευνών: 50,00€/km2
Κατά τη δεύτερη Φάση Ερευνών: 100,00€/km2
Κατά την Τρίτη Φάση Ερευνών: 200,00€/km2
Με τη δήλωση περί εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος υδρογονανθράκων αρχίζει το Στάδιο Εκμετάλλευσης. Το Στάδιο Εκμετάλλευσης διαρκεί είκοσι πέντε έτη με δυνατότητα παράτασης για δύο περιόδους πέντε ετών έκαστη, υποκείμενη σε αναδιαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης.
Οι Συμβάσεις Μίσθωσης προς εκτέλεση μεταξύ των Μισθωτών και της Ελληνικής Δημοκρατίας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η έρευνα και η εκμετάλλευση πρέπει να διεξάγονται σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ενέργεια και το περιβάλλον. Κάθε Αιτών θα καταβάλει στο Υπουργείο τέλος υποβολής αίτησης δύο χιλιάδων Ευρώ για κάθε Αίτηση. Η Αξιολόγηση προσφορών έχει διάρκεια 3 μήνες. Για την υποβολή αίτησης πρέπει να έχουν πληρωθεί οι ακόλουθες προϋποθέσεις: πληρωμή του τέλους υποβολής της αίτησης των 2.000 Ευρώ, Αγορά κατ’ ελάχιστον 1.500 χιλιομέτρων σεισμικών γραμμών PGS MC2D-GRE2012, συμπεριλαμβανομένων όλων των σεισμικών της περιοχής προς παραχώρηση. (Αν ο Αιτών είναι Κοινοπραξία, που αποτελείται από δύο μέλη, τρία ή τέσσερα μέλη η έκπτωση θα είναι της τάξης του 10% , 20% ή 30%) Αγορά της Έκθεσης Ερμηνείας δισδιάστατων δεδομένων του 2014 έναντι ποσού 50.000 Ευρώ. Οι Αιτούντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγύηση σοβαρής πρόθεσης/ομόλογο προσφοράς ύψους 100.000 Ευρώ. Οι Αιτούντες πρέπει να αποδεικνύουν την ικανότητά τους με τη δραστηριότητά τους, την εμπειρία σε θαλάσσιες περιοχές με βαθυμετρίες άνω των 1.000 μέτρων, τα αποδεδειγμένα και πιθανά αποθέματα τα τελευταία 5 έτη, την παραγωγή υδρογονανθράκων σε εκατομμύρια βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου τελευταία 5 έτη. Οι Αιτούντες πρέπει να προτείνουν ένα αντάλλαγμα υπογραφής σύμβασης και ένα αντάλλαγμα παραγωγής σε Ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται επαγγελματικά για το μέλλον στην ενέργεια.

 

 

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles.php?n=16052&l=gr
Advertisements